Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Baywatch-Hard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Zawiła 15 , 43-360 Meszna informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Baywatch-Hard Sp. z o.o.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  umowy oraz realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności: Ustawyz dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe nawiązanie stosunku pracy.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.      
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować administratora o zmianach Pani/Pana danych.  
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną